In november 2012 stapten we naar de notaris voor de oprichting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cohousing Projects.  Heel bewust is er gekozen voor een open en democratische structuur, wat het dichtste aansluit bij de cohousing-principes.  In bijlage kan u er onze statuten op nalezen.

De coöperatieve ondernemingsvorm biedt voordelen voor onze twee hoofdactiviteiten:

-          Financiering van vastgoed.  Cohousing is iets nieuw en onbekend.  Daarnaast gaat het om groepen van particulieren die door banken niet als betrouwbare partijen worden gezien.  Door de financiering via een coöperatieve te laten verlopen vullen we een marktleemte voor groepen die vandaag onvoldoende slagkracht hebben om de hand te leggen op vastgoedsites.  Door het kapitaal volledig open te trekken naar iedereen die wil instappen, proberen we een groter maatschappelijk draagvlak te creëren.

-          Begeleiding van groepen.  De begeleiding is er voor de groepen en door de groepen (gestart vanuit Cohousing Vinderhoute).  Cohousers zijn mensen die bijzonder getraind zijn in een democratisch overlegmodel.  Een onderneming die zich toespitst op cohousing mag ook een bijzonder democratisch model hanteren.  We willen expliciet inspraak van alle stakeholders opzoeken.

 

Heel bewust passen we de ICA-principes toe.  Deze basiswaarden en principes, opgesteld door de International Cooperative Alliance (ICA), worden wereldwijd als maatstaf voor coöperatief ondernemen gehanteerd.

1.       Vrijwillig en open lidmaatschap:             

Iedereen die zich in de visie van Cohousing Projects kan vinden en de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap wil aanvaarden, kan vennoot worden. 

2.       Democratische controle door de leden:

Cohousing Projects is een democratische organisatie, gecontroleerd door zijn vennoten, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming.  De verkozen vertegenwoordigers van de coöperatie zijn rekenschap verschuldigd aan de vennoten. In principe hebben vennoten gelijk stemrecht.

3.       Economische participatie door de leden:

Het kapitaal van Cohousing Projects wordt samengesteld door de bijdragen van de vennoten.  Alle aandeelhouders, zowel grote als kleine aandeelhouders oefenen een democratische controle uit. Indien de resultaten het toelaten participeren de vennoten mee in de winst via een dividend, dat evenwel beperkt wordt tot het wettelijke plafond voor erkend coöperaties (momenteel 6%).  Overschotten worden voor het overige ingezet voor de verdere ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van (ten dele ondeelbare) reserves en de ondersteuning van andere activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen.

4.       Autonomie en onafhankelijkheid:

Cohousing Projects is een autonome organisatie die gecontroleerd wordt door zijn vennoten. Wanneer akkoorden gesloten worden met andere organisaties, inclusief overheden, of als we kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen we dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt.

5.       Onderwijs, vorming en informatieverstrekking:

Het promoten van cohousing als vernieuwend idee en een oplossing voor een maatschappelijke nood staat in onze missie.  We informeren het ruimere publiek – met in het bijzonder jongeren en opiniemakers – over de aard en de voordelen van cohouisng.

6.       Coöperatie tussen coöperaties:

We werken samen met organisaties en coöperaties met gelijkaardige missies. 

7.       Aandacht voor de gemeenschap:

Cohousing Projects bouwt mee aan een duurzame samenleving.